ANBO blijft mensen lastig vallen.

Ook de overkoepelende organisatie waar de AOBK is bij aangesloten heeft gereageerd op de gemene en valse handelwijze van de ANBO.

Ook uit dit schrijven kunt u concluderen dat reageren belangrijk is, deze Bond weet heel goed dat zij fout zitten. Blijkbaar staat het water hun tot aan de lippen en zullen denken “negatieve reclame is ook reclame”. De angstcultuur is nog steeds aanwezig op de burelen van de ANBO, het is toch schandalig en onder de gordel om bij de één excuses aan te bieden en nog net zo gemakkelijk doorgaan met het versturen van e-mails naar anderen waarvan ze de adressen al lang geleden hadden moeten vernietigen. Het blijven gewoon oplichters praktijken.

Aan  mevrouw  drs.  L.  den  Haan    Directeur-bestuurder  ANBO              
Geachte  mevrouw  Den  Haan,  

Zoetermeer,  11  november  2019

Het  bestuur  van  de  Federatie  van  Algemene  Seniorenverenigingen  (FASv)  ontvangt  vanaf   7 november  j.l.  berichten  van  ouderen,  leden  van  onze plaatselijke  verenigingen, die door de  ANBO  worden benaderd  met  de  boodschap:  ‘wat  fijn dat  u  lid  geworden bent  van  ANBO. Wij  heten  u  van  harte welkom  ….’. Deze berichten  komen  uit  heel  Nederland.  De  FASv  is  ook  dit  keer  weer  onaangenaam verrast  van  deze  nieuwe  ledenwerfactie  van  de  ANBO.  In 2017 betrof  het  onjuiste  informatie over  korting premie ziektekosten.  Nu benadert  u  ouderen  die  geruime  tijd  geleden  hun lidmaatschap van  de  ANBO  opzegden  en  vaak  lid werden van  onafhankelijke  plaatselijke verenigingen.   Evenals  in 2017  werd  uw  ‘welkomstbrief’  door  de  ouderen  als  intimiderend  ervaren  en  reeds kort  na  uw  ledenwerfactie  kwamen  vragen  van  ouderen  binnen  bij  zowel  plaatselijke verenigingen  als  de  FASv  met  de  vraag  wat  zij  met  deze ongewenste brief  van  de  ANBO moeten  doen. De inhoud  van  uw  brief  is  onjuist;  de  ouderen  hadden  zich  helemaal  niet  als  lid van  de  ANBO aangemeld.  Dat  had  u  moeten  weten. Verschillende  ouderen  hebben hun ongenoegen  aan de  ANBO  kenbaar  gemaakt.  Sommigen kregen  de  ‘welkomstbrief’  van  de  ANBO  voor  een  tweede  keer,  nadat  ze de  ANBO  al  eerder hadden  laten  weten  geen lid van  de  ANBO  te zijn  of  te willen  worden.  Soms  ontvingen  ze de tweede  ‘welkomstbrief’  zelfs  nadat  ze voor  de  eerste  reeds  een  excuusbrief  van  de  ANBO ontvingen.   Het  FASv-bestuur  acht  het  aannemelijk  dat  de  ANBO  –  net  als  in 2017  –  gebruikmaakt  van gegevens  uit  een oud-ledenbestand van  toenmalige  plaatselijke afdelingen van  de  ANBO. De ANBO  overschrijdt  verschillende  grenzen.  De ANBO stuurt  een  ‘welkomstbrief’  aan  ouderen  die onjuiste  informatie bevat  en kennelijk  is  bedoeld om  ouderen  op  oneigenlijke  gronden  te bewegen  weer  lid van  de ANBO  te  worden.  Dit  is  misleiding. Als  er  binnen  enkele dagen al  zoveel  ouderen  zich wenden tot  hun plaatselijke  vereniging of  de  FASv,  zijn dit  vooral  ouderen,  die zelfredzaam  zijn,  assertief  en  proactief  reageren.   De FASv  en  de verenigingen  maken  zich vooral  zorgen  om  de  kwetsbare  ouderen;  als zelfs  assertieve ouderen  de  ‘wervingsbrief’  van  de  ANBO  als  intimiderend  ervaren,  zal dat  zeker  bij  de  kwetsbare ouderen  het  geval  zijn.  Het  is  onaanvaardbaar  als  deze groep zich op  oneigenlijke  gronden  (misleiding)  gedwongen  voelt  om  lid van  de  ANBO  te worden.  Van  een weloverwogen  lidmaatschapscontract  is  immers  geen sprake.  Kennelijk  maakt  de  ANBO  gebruik  van  een oud  ledenbestand dat  reeds  vernietigd  had moeten  zijn.  Immers,  als  ouderen  hun  lidmaatschap  bij  de  ANBO  opzeggen,  moeten  hun gegevens  uit  de  ANBO-administratie worden verwijderd.  Dat  is  niet  gebeurd.
Verengingen  die lid  zijn  van  de  Federatie  van Algemene Seniorenverenigingen  (FASv). 

Het FASv-bestuur vindt dat de ANBO met het verspreiden van de ‘welkomstbrief’ zich schuldig maakt aan een aantal laakbare feiten:

(1) een ‘welkomstbrief’, waarin gesuggereerd wordt dat ouderen lid zijn van de ANBO. Bij de ANBO had bekend moeten zijn dat de benaderde ouderen GEEN lid van de ANBO zijn.

Als onder valse voorwendselen (misleiding) een contract tot stand komt, moet dit vernietigd worden.

(2) het gebruikmaken van een oud-ledenbestand dat vernietigd had moeten zijn. Van een zorgvuldig beheer van dat bestand is kennelijk sinds 2017 nog steeds geen sprake.

(3) het voor de tweede keer misbruiken van een oud-ledenbestand om leden te werven. Net als in 2017 had de ANBO kunnen weten dat de benaderde ouderen veelal lid werden van een onafhankelijke plaatselijke vereniging.

(4) met het op oneigenlijke gronden leden/ouderen proberen weg te halen bij een andere ouderenorganisatie, schaadt de ANBO de belangen van leden van onafhankelijke plaatselijke verenigingen, de verenigingen zelf en de FASv.

Met de hiervoor opgesomde laakbare feiten kan het FASv-bestuur geen andere conclusie trekken dan dat er sprake is van onrechtmatig handelen van de ANBO jegens de leden van plaatselijke verenigingen, de plaatselijke verenigingen en de FASv. Daarbij worden tevens privacy- en mededingingsregels geschonden.

De FASv eist dat de ANBO met onmiddellijke ingang alle ledenwerfacties onder oud-leden beëindigt en dit bevestigt aan het FASv-bestuur.

Daarnaast dat als een oudere op grond van deze ongeoorloofde ledenwerfactie zich als lid van de ANBO inschrijft, dit lidmaatschap ongedaan wordt gemaakt.

Namens het bestuur, Hoogachtend,

mr.drs. J.E. Graniewski

Nieuws & evenementen overzicht