Gepensioneerden horen aan tafel.

 

Nieuwsbrief 23”

zondag 5 juli 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

PERSBERICHT: Gepensioneerden horen als grote belanghebbenden aan tafel
Felicitatie voor pensioenonderhandelaars, maar meeste werk moet nog gedaan worden

 
 


De Koepel Gepensioneerden is blij dat de hoofdlijnen van het pensioenakkoord na het akkoord van de FNV-ledenraad nu door alle partijen zijn onderschreven. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de verdere uitwerking van de plannen om te komen tot een eigentijdser en robuuster pensioenstelsel. De vreugde over het bereikte akkoord mag echter niet verhullen dat er nog veel onduidelijkheid heerst en dat het meeste werk nog gedaan moet worden. Zoals de vlag er nu bij staat dreigen de gepensioneerden voor het akkoord te betalen.

De laatste jaren is er veel geld binnen de pensioenfondsen gevloeid van oud naar jong, doordat pensioenfondsen niet hebben kunnen indexeren. Bij de meeste pensioenfondsen leidde dat voor de gepensioneerden tot een achterstand van meer dan 20%. Doordat jarenlang te lage premies zijn gehanteerd is ook nog eens 70 miljard euro van oud naar jong gegaan. Daar zal rekening mee moeten worden gehouden bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Problemen voorkomen
Gelet op het grote belang dat de gepensioneerden hebben, horen zij vertegenwoordigd te zijn aan de transitietafel en in de arbitragecommissie. Dat is niet alleen nodig om acceptatieproblemen te voorkomen, maar ook om te voorkomen dat de rechter later tot de conclusie komt dat deze zeer belangrijke belanghebbende partij niet betrokken werd. De Koepel Gepensioneerden roept de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken op de minister hier nog eens nadrukkelijk op te wijzen. Dat de minister heeft toegezegd de gepensioneerden en de jongeren te betrekken bij de wet- en regelgeving naar aanleiding van het pensioenakkoord is echt niet voldoende.

Er moet ook snel een oplossing komen voor het probleem, dat er nog 6 jaar lang grote kans is op onnodige kortingen op de pensioenen en op langjarige uitstel van de indexering. Ook bij die besprekingen willen de gepensioneerden aanschuiven. Het gaat hierbij niet om ‘chagrijn’, zoals de minister in het Algemeen Dagblad heeft gezegd, maar om rechtvaardigheid.

Reacties

(1)
6 juli 20201Het pensioenakkoord is nog steeds een tussen stap. Veel moet nog worden uitgewerkt en de positie van gepensioneerden in de overgangstijd en met betrekking tot de transitie is nog lang niet zeker gesteld. Het persbericht van afgelopen weekend heeft bij een aantal mensen vragen opgeroepen. Niet vanwege de zwaarwegende kwesties als de transitie en de vraag wat er moet gaan gebeuren de komende 6 jaren, maar meer de toonzetting en de felicitaties aan de leden van de stuurgroep. Bij het maken van een persbericht is altijd de vraag welke toon je kiest en vooral ?met welk doel dan?. Wat dat laatste betreft, ons doel is om, nu het pensioenakkoord met het FNV besluit van zaterdag definitief van kracht geworden is, als volwaardige partner besluitvormend deel te nemen aan de tafels waar in de komende tijd vastgelegd gaat worden hoe de overgang naar het nieuwe contract zal gaan plaatsvinden en wat er gebeurt in de komende 6 jaren. Zonder onze inbreng kan dat tot heel nare consequenties voor gepensioneerden leiden.Inmiddels hebben Tweede Kamerleden van een aantal partijen (waaronder PvdA en CDA) toegezegd te zullen pleiten voor de deelname van gepensioneerden in de besluitvorming. Maar het is ook belangrijk dat de sociale partners ons de ruimte geven.Een hoge toon op zich is daarbij niet per se effectief. Maar wel moet klip en klaar zijn dat wij duidelijke eisen hebben zowel met betrekking tot het proces als tot de inhoud. Daarom hebben wij onze verwachtingen aan de hand van onze toetsingscriteria duidelijk laten weten aan alle relevante deelnemers aan overheid, politieke partijen (vooral de regerings- en gedoogpartijen), pensioenfondsen en alle mensen die zich hebben ingezet voor het bereiken van een pensioenakkoorden de komende jaren de uitwerking mede bepalen.We staan zeker positief tegenover het bereikte pensioenakkoord. Immers met de huidige regelgeving komen we in steeds grotere problemen. Maar het is ook zo dat er nog te veel onduidelijk en is en voor de gepensioneerden nog veel te weinig (in goede zin) geregeld. Het akkoord zal moeten worden omgezet in wetgeving, waarin de kaders voor sociale partners en pensioenfondsen worden vastgelegd, en dat zal nog een hele klus worden. De minister heeft toegezegd dat wij bij de tussenstappen betrokken zullen worden via het platform oud/jong, maar betrokkenheid is onvoldoende. Wat de wetgeving betreft beslist uiteindelijk de politiek, maar het gaat erom dat we echt een bijdrage kunnen leveren in de gelijkwaardige belangen afweginging het traject waarin ook werkgevers en werknemers betrokken worden.Feit is dat we niet alleen moeten inzetten op dit overleg met kabinet en
6 juli 20202sociale partners, maar ook op de contacten met de Kamerleden. Het kan niet zo zijn, dat het wettelijke kader al belemmeringen gaat oproepen voor het indexatieperspectief van gepensioneerden. Daarnaast maken we ons grote zorgen over de vraag wat er de komende 6 jaren gaat gebeuren. Onder de 90% dekkingsgraad zal er niet hoeven te worden gekort in 2021 (wel voor het betreffende percentage als een pensioenfonds onder de 90% zit), maar dat is nog geen compensatie voor verloren indexatie en te lage premiebetaling de laatste jaren. Als het huidige systeem is vastgelopen,kan het niet zo zijn, dat diezelfde regels bepalend gaan worden voor de komende 6 jaren. Wij zijn bereid om mee te helpen aan oplossingen, maar dan alleen als we echt aan de beslissingstafels deelnemen. En dan het invaren zelf. Los van allerlei risico?s die nog aan de orde kunnen zijn in de jaren tot aan de overgang naar het nieuwe contract, zal er op het moment van overgaan ruimschoots moeten zijn gecompenseerd voor achterstallige indexatie en het verlies van vermogen (gegaan van oud naar jong), vanwege een te lage premie de afgelopen jaren. Het zal nooit lukken om 12 jaren gecompenseerd te krijgen, maar ergens zullen we elkaar toch moeten kunnen vinden in het minder meer voor de jongeren en het minder minder voor de gepensioneerden. En onze inzet zal, om een rechtvaardig en verstandig midden te kunnen bereiken, fors moeten zijn. Het gaat simpelweg om de vraag tegen welke rente er wordt ingevaren.De rente waarmee nu allerlei rekensommen zijn gemaakt (1,5%, is 1,1% meer dan de huidige risicovrije rente) lijkt ook te weinig om van een goede compensatie te spreken. Het zou beter zijn om per pensioenfonds te kijken naar de rente die wordt gebruikt bij de vaststelling van de premie (variŽrend van 1,5tot 2,6%). Dat is een alleszins reŽle benadering en betekent voor gepensioneerden een veel beter uitgangspunt.Lastige weg. Op dit moment zijn we het traject ingegaan van het beÔnvloeden van Kamerleden, opdat die 14 juli de minister en de sociale partners dwingend zullen verzoeken om ons aan de besluitvormende tafels deel te laten nemen. In het najaar zullen we alles op alles moeten zetten om bij de wetgeving en op het transitie- en ingroei pad voor de gepensioneerden het uiterste uit de kan te krijgen om het nu fors verstoorde generatie-evenwicht te herstellen. We gaan ervoor.Jaap en Joep
7 juli
Nieuws & evenementen Overzicht